image

     ПГ по КТС гр. Правец     
 
Термини и информация

Квазар    -    Космически обект, излъчващ огромно количество енергия.
Кваркови звезди    -    Звезди с особено състояние на веществото.
Свръхнова    -    Експлозията на масивна звезда в края на живота й.
Черна дупка    -    Остатък от избухнала звезда, в който е натрупана огромна маса в малки размери и има чудовищна гравитация.
Алдебаран    -    Най-ярката звезда на съзвездието Бик (Aldebaran, Alpha Tauri).
Астрономическа единица AU    -    единица за измерване на разстояния, равна на разстоянието от Земята до Слънцето.
Акреция    -    Падането на вещество на космическо тяло от обкръжаващото пространство.
Абсолютна нула    -    Най-ниската възможна температура във Вселената.
Албедо    -    Съотношението между получената и отразената от дадено тяло светлина.
Атмосфера    -    Газовата обвивка, обгръщаща небесните тела.
Аналема    -    Фигура с форма на 8-ица, която Слънцето описва в небето в течение на една година.
Антиматерия    -    Огледален образ на материята с различни характеристики на елементарните частици.
Апекс    -    Точка от съзвездието Херкулес.
Апогей    -    Най-отдалечената от Земята точка от орбитата на тяло, обикалящо около Земята.
Пътуването със свръхсветлинни скорости    -    Няколко начина за пътуване през пространството със свръхсветлинна скорост.
Апертура    -    Диаметърът на обектива или на първичното огледало на телескоп.
Астрология    -    Древна наука, изучаваща влиянието на небесните тела върху хората.
Афелий    -    Най-отдалечената от Слънцето точка от орбитата на тяло, обикалящо около Слънцето.
Големият взрив Big Bang    -    началото на Вселената.
Галактично хало    -    Сферичният регион, обграждащ центъра или ядрото на галактика.
Галилеевите спътници    -    Четирите спътника на Юпитер, открити от Галилео Галилей.
Гама-лъчи    -    Електромагнитна радиация с много висока енергия.
Големият атрактор    -    Място във Вселената, към което се движи огромна част от видимата материя, включително и Слънчевата система.
Голямата стена    -    Масивна концентрация на повече от 2000 галактики.
Гравитация    -    Силата, която привлича всички обекти във Вселената.
Гравитон    -    Частица-носител на гравитационното взаимодействие.
Граница на Роше    -    Минималното разстояние за доближаване на масивен сателит към по-масивно тяло, без да се разруши от приливните сили.
Деклинация    -    Небесна проекция на географската ширина на Земята.
Джет    -    Насочен газов поток от силно ускорена материя.
Доплеров ефект    -    Промяна в наблюдаваните дължини на вълните на светлината.
Еклиптика    -    Видимият път на Слънцето на небесната сфера в течение на годината.
Ера    -    Огромен период от време от историята на Земята.
Елонгация    -    Ъгълът, заключен между Слънцето, Земята и друго космическо тяло.
Еруптивни променливи звезди    -    Звезди, в които възникват взривове от вътрешните термоядрени процеси.
Затъмнително-променливи звезди    -    Резултат от взаимното съжителстване на двойка звезди.
Зодиак    -    Част от небесната сфера.
Зодиакална светлина    -    Отразената слънчева светлина от праховия диск в равнината на еклиптиката в Слънчевата система.
Интерферометър    -    Инструмент за прецизни измервания.
Инфрачервена светлина    -    Невидима за човешкото око светлина.
Йонизация    -    Превръщане на електрически неутралните атоми в йони.
Компас    -    Прибор за определяне на географската посока, обикновено използвайки земното магнитно поле.
Константата на Хъбъл    -    Една от най-важните формули в астрономията за определяне на размера и възрастта на Вселената.
Корона    -    Най-външният слой от слънчевата атмосфера.
Космическите скорости    -    Видовете скорости за придвижване на обекти в Космоса.
Лазер    -    Квантов генератор на кохерентна светлина.
Магнитуд    -    Звездната величина, мярка за яркостта на небесните обекти.
Микровълни    -    Електромагнитни вълни, разположени между радио и светлинните вълни в скалата на електромагнитния спектър.
Небесен полюс    -    Въображаема точка върху небесната сфера, проекция на земния полюс.
Мълния    -    Електрически разряд, породен от огромните разлики в електрическите потенциали между високите атмосферни слоеве и земната повърхност.
Небесна сфера    -    Понятие, използвано при определяне местоположението на небесните обекти.
Неутрино    -    Неуловима частица без електричен заряд и почти нулева маса.
Нутация    -    Отклоненията на оста на въртене на Земята при нейното движение.
Обсерватория    -    Учреждение за извършване на наблюдения на небсените обекти.
Озон    -    Озонът е основният щит на Земята от ултравиолетовите лъчи.
Окултация    -    Пресичането на светлината, идваща от звезда от друго тяло.
Палеоконтакт    -    Евентуален контакт на човечеството с представители на друга цивилизация в древността.
Паралакс    -    Видимото ъглово изместване на небесен обект, породено от движението на Земята по нейната орбита.
Парсек    -    Астрономическа единица за разстояние.
Пасаж    -    Преминаването на небесно тяло пред диска на далечна звезда.
Перигей    -    Най-близката до Земята точка от орбитата на тяло, обикалящо около Земята.
Перихелий    -    Най-близката до Слънцето точка от орбитата на тяло, обикалящо около Слънцето.
Плазма    -    Четвъртото агрегатно състояние на веществата.
Полуправилна променлива звезда    -    Представител на група пулсиращи променливи звезди.
Правило на Тициус-Бодеv    -    Зависимост, с която приблизително се определят разстоянията между планетите и Слънцето.
Прецесия    -    Явление, свързано с бавното въртене на земната ос.
Променлива звезда    -    Звезда, чийто блясък се променя с течение на времето.
Пулсиращи променливи    -    Резултат от агонията на звездите, достигнали края на своето съществуване.
Радиоактивност    -    Разпадане на атомите на вещества, съпроводено от високоенергийно излъчване.
Ректасцензия    -    Небесен аналог на географската дължина на Земята.
Реликтовото лъчение    -    Космическо електромагнитно лъчение, възникнало в ранния етап от разширението на Вселената.
Рентгенови лъчи    -    Невидима за човешкото око синя светлина, извън ултравиолетовия диапазон.
Сарос    -    Период на повтаряне на слънчевите затъмнения.
Светлинна година    -    Разстоянието, което изминава светлината за една година.
Полярно сияние    -    Излъчване на светлина в горните слоеве на атмосферата.
Скоростта на светлината    -    300,000 км. в секунда.
Слънчев вятър    -    Бърз поток от електрично заредени частици от Слънцето.
Спектър    -    Отделните цветни компоненти на светлината.
Тахион    -    Частица, движеща се с по-висока скорост от скоростта на светлината.
Температурните скали    -    Използваните днес видове температурни скали.
Тъмна материя    -    Термин за материята във Вселената, която не може да се наблюдава.
Ултравиолетова светлина    -    Невидима за човешкото око синя светлина.
Червейна дупка    -    Мост, свързващ две отдалечени точки от пространството във Вселената.
Радиоастрономия    -    Раздел от астрономията, изучаващ радиовълните от космическите обекти
Бели нощи    -    Феномен, при който Слънцето се вижда в полунощ в арктическия и антарктическия региони.
Атом    -    Най-малката градивна частица на елементите, която запазва техните химични свойства.
Биосфера    -    Зоната, в която съществува живота на Земята
Център на Вселената    -    Съществува ли център на Вселената?
Гравитационни вълни    -    Изменения в пространство-времето, породени от движенията на маси
Галактика    -    Съвкупност от звезди и междузвездно вещество, въртящи се около общ гравитационен център.
Плутоид    -    Наименование на космическите тела в Слънчевата система, подобни на Плутон.
Тихо Брахе    -    Датски астроном, чиито наблюдения помагат на Кеплер да открие законите за движение на планетите.
Леон Фуко    -    Първият учен, доказал с помощта на махало земното околоосно въртене.
Фридрих Бесел    -    Германски астроном и математик
Хенри Кавендиш    -    Английски химик и физик, откривател на водорода.
Едуард Емерсън Барнард    -    Американски астроном, открил звездата с най-голямо собствено двжение и петия спътник на Юпитер.
Време    -    Явление, с чиято помощ човечеството регистрира промените в околната среда и Вселената.
Календар    -    Система за пресмятане на продължителни периоди от време.
Видове време    -    Разновидности на времето и времеви стандарти


 
  < Вселена - Всичко, което съществува
от: Астрономия речник

© 2010 - Всички права запазени - Информациона Страница по Астрономия.
Най-добър изглед на сайта с Mozilla FireFox.
Създател
Борислав Ботев ™